863 thông báo phương thức,thủ đoạn tội phạm và truy tìm người bị hại 1184 V/v tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện TTHC 1739 Về việc đôn đốc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, nâng cao chỉ số chuyển đổi số thuộc ngành Y tế trong năm 2024 1762 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức điều dưỡng, hộ sinh, Kỹ thuật y

1762 Công văn góp ý dự thảoThông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y(Gửi các đơn vị)

1739 ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ_17.signed.signed.6.2024

1055 V/v tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam

1055

Cuộc thi tìm hiểu Luật căn cước 2023-20240602T123947Z-001

BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN 17042024-20240602T123928Z-001

1533 V/v tham dự tập huấn trực tuyến “Hướng dẫn xử trí một số cấp cứu thường gặp khi người dân tham gia hoạt động ngoài trời”

1533 Cv Vv Cử CB tham dự tập huấn trực tuyến __Hướng dẫn xử trí một số cấp cứu thường gặp khi người dân tham gia hoạt động ngoài trời_.signed.signed

[GỬI KÈM] 192 GM t p hu n x trí c p c u.signed. 2024.06.07 gm702.signed

1329 Công văn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.signed.signed

1329 Công văn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.signed.signed