863 thông báo phương thức,thủ đoạn tội phạm và truy tìm người bị hại 1184 V/v tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện TTHC 1739 Về việc đôn đốc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, nâng cao chỉ số chuyển đổi số thuộc ngành Y tế trong năm 2024 1762 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức điều dưỡng, hộ sinh, Kỹ thuật y

1762 Công văn góp ý dự thảoThông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y(Gửi các đơn vị)

1739 ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ_17.signed.signed.6.2024