Thông báo vv tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ giai đoạn 2021 -2030

35 tb ubnd