Dịch vụ Bưu Chính công

UBND TỈNH GIA LAI                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /SYT-VP                                                              Gia Lai, ngày tháng 6 năm 2023
V/v tiếp tục tăng cường thực hiện
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải
quyết TTHC qua dịch vụ
bưu chính công ích

Kính gửi:
– Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
– Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
– Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai;
– Bưu điện tỉnh;
– Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Công văn số
1158/UBND-NC ngày 18/5/2023 về việc triển khai văn bản số 1669/BTTTT-BC
ngày 09/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công văn số 1025/STTTTBCVT ngày 19/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục tăng
cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch
vụ bưu chính công ích.
Để tiếp tục tăng cường hơn nữa việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ
tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), đảm bảo việc giải
quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại,
Sở Y tế khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp tục đăng ký giải quyết
TTHC qua hình thức dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ BCCI cụ thể như sau:
1. Đối với dịch vụ công trực tuyến:
– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ giải quyết TTHC sử
dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Y tế đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
(https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai
(https://dichvucong.gialai.gov.vn).
– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tham khảo hướng dẫn trình tự, thủ tục
đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvchuong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html hoặc tổng đài Trung tâm phục vụ hành
chính công (0269.3888222) để được hỗ trợ, hướng dẫn giải đáp thắc trong việc
thực hiện dịch vụ.
2. Đối với tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết
TTHC tại nơi cư trú hoặc địa chỉ theo yêu cầu liên hệ Tổng đài hỗ trợ
02693.888222 để được hỗ trợ, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc.
2
3. Khuyến khích tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền của Sở trên ứng dụng ZALO tại trang “Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai”,
phần “Tra cứu” và trang thông tin điện tử: của Sở tại địa chỉ
http://syt.gialai.gov.vn.
4. Quá trình nộp hồ sơ nếu có vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ
tới các địa chỉ sau để được hỗ trợ, hướng dẫn:
+ Văn phòng Sở Y tế: Bà Tăng Thị Hằng. Điện thoại 0269.6299155 hoặc
0385.799996, địa chỉ email: syt@gialai.gov.vn.
+ Nhân viên Bưu điện tỉnh hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Y
tế: Bà Nguyễn Thụy Khuê, điện thoại 0966.587989.
+ Tổng đài hỗ trợ 02693.888222.
Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tuyên truyền cho
các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý để phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC
– Như trên;                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
– Ban giám đốc Sở;
– Các phòng chuyên môn (thực hiện);
– Trang TTĐT Sở;                                                                                      Đinh Hà Nam
– Lưu: VT, VP.